Mưa xuân
không viết nổi thứ gì
thân sao thật đáng thương