Trên bờ vịnh Waka
Sóng triều dâng ngập lối
Nhớ thương lau sậy
Một đàn hạc khóc
Bay về phương xa


Nguồn: 3000 thế giới thơm, NXB Văn nghệ, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)