Có một lần Marshak nói thế này
Mà chỉ một mình ông có thể nói vậy:
Tôi là một dịch giả ở nước Nga
Và ngôn từ tôi trân quý
Tôi không giống cỗ xe tắc xi
Bất kể vị khách nào xe cũng chở


Nguồn: Một nghệ thuật cao cả (Dịch văn học- văn học dịch), Thuý Toàn, NXB Thế giới, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)