Mới nghe Mân Trung nhiều chướng ách,
Không chỉ xóm làng cùng thành quách.
Toàn gia mười người chẳng còn ai,
Nhịn đói trồng lúa không gặt hái.
Tiếng đồn trên biển nhiều thành tốt,
Đất lạnh gió mát như Bồng Lai.
Có thấy năm rồi đầu Đông Hải,
Một đêm triều đến quét sạch bãi.

tửu tận tình do tại