Anh nhắm Sâm Châu đi xuống,
Hơn cả ngàn dặm tít xa.
Tháng ngày đổi thay màu tóc,
Giảng sách người chưa đọc qua.
Gió thu không đưa nhạn tới,
Vượn kêu lúc chiều nhập nhoà.
Giáo hoá coi làm tiêu chí,
Ngô lư nên tránh tối đa.

tửu tận tình do tại