Lư sơn ba trăm ngôi chùa,
Nơi nào gõ thấu tầng mây.
Người về trên hồ nghe rõ,
Dưới trăng chim giựt mình bay.
Trong không truyền đi xa lắc,
Gần thác khó phân biệt ngay.
Tưởng tăng đang giờ thiền định,
Hương Lô giữa bóng chiều đầy.

tửu tận tình do tại