Sắc màu rạng rỡ, khá thanh tao
Đất nước dồn về tụ đỉnh cao
Lên núi - kìa mai, đây - mặt nhật
Ngày vui đã hiện bóng cờ sao


Thướng sơn là một bài thơ chữ Hán của Hồ Chí Minh.

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996