Chim khách không còn báo khách xa
Đã nên thường lệ đậu bên nhà
Sáng bên ấy lại, chiều ta đến
Giờ biết chờ ai hẹn thứ ba


10-1993
Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 1996