Thỏn mỏn lòng ao tắt điểm hồng
Ngó tàn, tơ rã lẫn theo rong
Trách chi thu trở sang mùa sớm
Để trống hương sen một cõi lòng


Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996