Vẳng tiếng thôn ngoài trẻ mới sinh
Buồn thu hiu hắt gió lây tình
Cảm thương sản phụ chăn đơn lạnh
Lửa bụt xoè hoa thắp giậu xanh


Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 1996