Nắng quái hành lang, khách sạn xa
Ông ngồi nô với trẻ con Nga
Giờ này khuya khoắt bên quê hẳn
Cháu nhớ đòi ông, quấy giấc bà


Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996