Gầy mai héo liễu, rũ trà mi
Như thế đời ta có khác gì
Xin với làn sương đêm toả xuống
Lạnh rồi thêm lạnh nữa làm chi


20-10-1995
Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 1996