Cất bước đi nhanh chẳng dám chào
Chiều hè man mác ráng ca dao
Nhìn lui mồ mẹ dần xa khuất
Bạc trắng trời quê một khóm lau


16-12-1993
Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 1996