Trùm khắp Pha Đin một sắc lau
Tưởng trăng dồn bạc dát triền cao
Dừng xe muốn hỏi thăm đàn bướm
Tìm gặp Hằng Nga rẽ chốn nào?


7-1969

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006