Rẽ ngang trời đục vạc khoan thai
Chợt ánh sao mờ khiến nhớ ai
Giấy lạnh trang thơ nhoà hết chữ
Gió mùa còn tiếc thổi lai rai


19-10-1993
Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 1996