Em đến xin hồng, hồng mới nụ
Đêm nay hồng nở, bóng em xa
Cầm em bữa trước, em không ở
Giờ biết làm sao cầm được hoa?

Bài này có hai điểm khác (in đậm) so với bài đã đăng.


Nguồn: Kiến thức ngày nay (số 152). Tháng 10/1994
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..