Hương tạ trời khuya đọng sắc quỳnh
Nửa nghiêng tiền kiếp, nửa lai sinh
Lẫn vào hương khói ba canh mộng
Một cánh phù du lộ bóng hình


Thơ 1994
Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 1996