Xôi vò sạch vỏ vắt tròn tay
Mến khách thường xuyên xới đĩa đầy
Sợ bữa anh về không gặp chợ
Cả làng khó kiếm bữa cơm chay


28-8-1998

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006