楊花

小院無端點綠苔,
問他來處費疑猜。
春原不是一家物,
花竟偏能離樹開。
質潔未堪污道路,
身輕容易上樓臺。
隨風似怕兒童捉,
才扑欗杆又卻迴。

 

Dương hoa

Tiểu viện vô đoan điểm lục đài,
Vấn tha lai xứ phí nghi sai.
Xuân nguyên bất thị nhất gia vật,
Hoa cánh thiên năng ly thụ khai.
Chất khiết vị kham ô đạo lộ,
Thân khinh dung dị thướng lâu đài.
Tuỳ phong tự phạ nhi đồng tróc,
Tài phác lan can hựu khước hồi.

 

Dịch nghĩa

Viện nhỏ bỗng dưng lấm chấm rêu xanh,
Mới nghi ngờ hỏi thử xem từ đâu mà tới.
Xuân vốn không phải là vật của chỉ một nhà,
Hoa cuối cùng lìa cây mà nở.
Chất trong sạch chưa chịu được bụi bặm trên đường,
(Vì thế) thân nhẹ nhàng bay hướng lên lầu.
Bay theo gió, sợ trẻ con tìm bắt,
Đập nhẹ vào lan can, lại trở về.


Bài thơ này được Viên Mai chép trong Tuỳ Viên thi thoại, quyển 2, bài 51. Tên bài thơ vốn không được chép, tên ở đây được tạm đặt.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Viện bỗng chấm rêu thật lạ thay,
Nghi ngờ ướm hỏi để mà hay.
Xuân không phải vật riêng ai giữ,
Hoa mới lìa cành để nở đây.
Cao khiết chưa kham đường bụi bặm,
Nhẹ nhàng bay hướng ngọn lâu đài.
Gió đưa sợ trẻ đâu tìm bắt,
Đập nhẹ lan can rụng chốn này.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tâm

Bỗng đâu Viện nhỏ điểm rêu xanh,
Hỏi thử cho hay rõ ngọn ngành.
Xuân chẳng chờ ai riêng chiếm giữ,
Hoa đành theo gió nở lìa cành.
Sạch trong không chịu đường trần bụi,
Nhẹ cuốn hướng lên phía Viện xinh.
Theo gió lại e trẻ đón bắt,
Lan can lưu lại kiếp hồi sinh.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của thanhbinh82_tp

Viện nhỏ một ngày phủ rêu xanh
Lòng hoài nghi, nên hỏi ngọn ngành
Xuân chẳng của riêng ai mà giữ
Hoa mới lìa cành nở chốn đây
Sạch trong chưa nhuốm màu bụi bặm
Nhẹ nhàng bay vào chốn lầu xinh
Nương gió sợ vào tay bọn trẻ
Đập nhẹ lan can ngụ chốn này.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Nhà nhỏ không dưng lại mốc xanh,
Từ đâu chả hiểu đoán loanh quanh.
Hoá ra xuân chẳng riêng đây nhỉ,
Rốt cuộc hoa ra lúc dứt cành.
Trong trắng chửa rơi đường xá bẩn,
Lửng lơ dễ tới gác lầu thanh.
Chỉ e vơ vẩn trẻ con bắt,
Mới tóm lan can vội biến nhanh.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Phòng đơn lấm chấm điểm rêu xanh
Hỏi thử cho ra rõ ngọn ngành
Xuân chẳng cho ai riêng cất giấu
Nụ hoa cuối nở lúc lìa cành
Cánh non bụi bặm chưa hề lấm
Nhè nhẹ bay lên hướng gác xinh
Theo gió bay e con trẻ bắt    
Trần gian gửi lại điểm rêu xanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời