Chim chơ rao cất cánh ngang trời
Tình như chớp trắng nháy liên hồi
Đám mây cánh vạc tan thành nước
Mà đất ba dan vẫn khát hoài.

Đồng bằng cần nước nước làm nông
Mà sao chẳng thấy chút mưa giông
Cớ sao trời lại mưa vùng núi
Gây lũ lụt hoài bất công không?