Tác phẩm "Nghị Hụt", "Chị Nhàn", "Đại đội trưởng của tôi", "Nổi gió" và "Tổ quốc" của nhà viết kịch Đào Hồng Cẩm