Ôi những người phụ nữ của chúng tôi
Thế giới nhỏ nhoi ta luôn là đôi là cặp
Ta chia nhau ý vị cuộc đời.

Dã Tràng Cát