Đất phố lạ vì đất phố yêu thương
Quyện trời đất ngọt ký ức miên trường.

Dã Tràng Cát