Trời mưa từng trận ào ào
Cành quế không rụng, cành đào không phai
Trong mưa thấp thoáng hai người
Một khung nón nhỏ che đôi mái đầu


Nguồn: Xuân Quỳnh, Chồi biếc, NXB Văn học, 1963