"Nắp đàn khoá sợi dây vẫn hát:
Bao giờ ngâu nở hoa..."

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.