Nón bài thơ – áo tím trao
Huế yêu – nắng điểm hồng mơ má đào
Biết lòng ai nhớ mà trao
Gửi thương cho cánh chim nào qua đây...

Muôn trùng gửi gió heo may
Đêm lăng tẩm, ánh sao bay qua đèo
Em nghiêng nón giữ tay chèo
Để Sông Hương mãi bay theo mây trời.


Thu 1999

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011