Tia nắng ai vừa gửi
Tặng riêng cành hướng dương
Trăm cánh vàng rung thắm
Hoa tặng riêng Mặt Trời!


2001

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011