Làn hương còn đó tích xưa
Rừng mai đang độ hương đưa ngạt ngào
Động Thiên Trù dốc cao cao
Khói mây lãng đãng lối nào cũng hương.

Nam mô... Phật ở bốn phương
Dìu con trong mỗi độ đường nhân gian
Một vùng tối sáng lửa than
Cỏ cây rêu đá chứa chan nỗi niềm.

Bao giờ đến được cõi thiêng
Lại Nam mô Phật vô biên tình Người...


Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011