Tàu điện leng keng
Chạy theo vào ca sớm
Thuở tóc mình còn xanh
Nhiều bộn bề vất vả.

Giờ Hà Nội vào đêm
Bên hàng me xanh mướt
Gió đi về ríu rít
Lá đầu cành nghiêng nghiêng...

Hà Nội thành cõi nhớ
Cho người xa nên gần!


Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011