Mỗi tờ lịch rơi
Trang đời ta lại thấy mỏng vơi dần
Lại đầy thêm những tâm tư bề bộn
Tình đời mênh mang.

Mỗi tờ lịch rơi
Mỏng thêm ngày tháng
Đầy thêm vui buồn
Cuộc luân hồi say tỉnh
Nắng xối rồi mưa tuôn...

Chạm tay vào tờ lịch
Chạm vào hữu hạn
Chạm vào vô biên...


Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011