Cau thơ thứ 3 ở khổ thơ thứ 3 không ổn: "Lênh đênh khắp bốn phương trời" Từ láy "lênh đênh" là chỉ sự chuyển động thụ động, vô hướng. Bác Hồ đi bốn phương trời là tìm "chân lý", để "xây đời tự do" cho Tổ quốc, cho đồng bào là có chủ ý chứ không thụ động như cánh bèo dạt, đám mây trôi. Nên sửa là "bôn ba" thì hợp lý.