Viết về một mối tình ngang trái

Nhớ lắm, thương nhiều em biết không
Năm canh thao thức lệ tuôn dòng
Nơi phương trời đó em mong đợi
Ở chốn đất này anh ngóng trông
Đã mấy mùa xuân xa bóng Nguyệt
Và bao ngày tháng vắng tin Hồng
Đường xa, dặm thẳng muôn diều vợi
Anh vẫn chờ em – dẫu bão dông.


VT.00h30.T7.16.07.2011