Bỗng nhớ bâng khuâng một nét Lào,
Dáng chùa một nét. Nét tay chao,
Đường thêu một nét bay như sóng,
Một nét làn mi khẽ cúi chào.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]