Bỗng nhớ bâng khuâng một nét Lào,
Dáng chùa một nét. Nét tay chao,
Đường thêu một nét bay như sóng,
Một nét làn mi khẽ cúi chào.


Nguồn: Về một mùa gió thổi (thơ), Xuân Hoàng, NXB Tác phẩm mới, 1983