Chỗ Bác ngồi câu, cây đứng im
Bóng tròn nghiêng xuống suối trang nghiêm
Tưởng như nước vẫn in hình Bác
Đang nghĩ vần thơ, đợi cá lên


11-1974

Bài thơ trên thuộc "Chùm thơ Pác Bó".

Nguồn: Xuân Hoàng, Biển và bờ (thơ), NXB Văn học, 1976