Sơ tán, nhà lui dưới bóng tre
Những khung dệt cũ, vẫn mang đi
Tay ai lặng lẽ đan đường gấm
Cho nắng trong lùm mát tiếng ve


5-1973

Bài thơ nằm nằm trong Chùm thơ bản Lào.

Nguồn: Xuân Hoàng, Biển và bờ (thơ), NXB Văn học, 1976