Sơ tán, nhà lui dưới bóng tre
Những khung dệt cũ, vẫn mang đi
Tay ai lặng lẽ đan đường gấm
Cho nắng trong lùm mát tiếng ve


5-1973

Bài thơ nằm nằm trong Chùm thơ bản Lào.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]