Câu cuối của đoạn 1 nên sửa là: "Như được nắm một bàn tay son sẻ".

Nguồn: Tuyển tập Xuân Diệu, tập 1: Thơ, NXB Văn học, 1983. (sách bản in mà tôi có)