Như nước dòng lao gặp đá ngăn
Cuộn từ đáy vực toả băn khoăn,
Chưa vần được đá nên tung sóng,
Ức mãi ngàn năm vẫn thét gầm;

Thắm thiết tình anh gặp cách xa
Cuộn tròn đau khổ sóng tung hoa.
Cuốn em đi đấy, em yêu hỡi!
Cuốn mãi ngàn năm chẳng thả ra.


9-6-1967

Nguồn: Xuân Diệu, Tôi giàu đôi mắt, NXB Văn học, 1970