Lỡ chân lạc bước vườn Đào
Làm Tiên đất khách chờ vào Thiên thai!
Nhìn mặt: Ai cũng như ai
Xem ra lại thấy Lòng ai cũng mờ!
                  Lãng tử phi vân: Triệu Minh Hiếu