Hai câu này...
"Ai tìm ta hộ dáng thu qua?
Những buồn xưa cũ, nay đâu mất?"
Hình như là...
Mượn ý thơ của...
Chế Lan Viên...
"Ai đâu trở lại mùa thu trước,
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Với cánh hoa tươi, muôn sắc rủ,
Về đây đem chắn nẻo xuân sang"
Thì phải...

Nên sau này...
Tác giả sửa lại...
Phải hông ta...?