Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 11/08/2008 07:26 bởi Vanachi
Tập thơ này có 11 bài, nhưng vì có nhiều bài trùng với các tập đã in trước đó, nên ở đây chỉ để lại 3 bài.