Câu đầu của khổ cuối thiếu chữ "trong". Đầy đủ là:
Chúng ta nay trong cuộc thế ao tù.

Theo Tuyển tập Xuân Diệu - Tập 1 - Thơ, NXB Văn học, 1983.