Bài thơ gõ thiếu một chữ "i" trong câu sau:

Ta là Một, là Riêng, là Thứ Nhất.
Không có chi bè bạn nối cùng ta