"Trăng, vú mộng ĐÃ muôn đời thi sĩ"
Theo Tuyển tập Xuân Diệu, tập I, NXB Văn học, 1983.