Bác Hồ, Ông Cụ Trồng Cây,
Người ươm hạt chắc, người gây giống lành.
Muôn hoa vạn trái chĩu cành
Cũng từ nơi một tấc thành mà ra.
Bác Hồ chăm dưỡng chúng ta
Đức trong xã hội, chí là non sông.
Bao nhiêu chiến sĩ, anh hùng
Cũng là một bức chân dung Bác Hồ.


29-1-1969

Nguồn: Xuân Diệu, Tôi giàu đôi mắt, NXB Văn học, 1970