Trong đám hoa, tháng hai chim oanh hót,
Người ngắm hoa đi mất cỏ úa gầy.
Chỉ mây trắng luyến lưu giữ chân khách,
Một phiến qua, đem mưa xuống Thạch Tây.

tửu tận tình do tại