Trải mười năm kinh đô bạc tóc,
Về biển quê làm bạn âu lành.
Nước Trường Giang mùa xuân đào nở,
Buồm cô đơn xuống đến Thạch Thành.

tửu tận tình do tại