Sầu một đêm tóc sương đã điểm,
Người thổi tiêu đi chẳng hẹn về.
Lệ Phan An tiếc thương không hết,
Ấu phụ từ xưa đọc mải mê.

tửu tận tình do tại