Cởi áo cừu túc sương,
Cầm mua một đấu rượu.
Cười hỏi Hồ cơ chủ,
Khách nào giống vậy ư.

tửu tận tình do tại