Giả xin về núi rời kinh,
Biết ông tung tích gửi mình bồ cô.
Si Di cười ẩn gò Đào,
Phải ông sinh trưởng Ngũ Hồ đấy chăng?

tửu tận tình do tại