Cầu vồng mới hiện trên trời cao
Mà lòng tôi đã động xôn xao
Tới nay tôi đã thành khôn lớn
Lòng vẫn như xưa tóc chỏm đào
Mai mốt tôi già tôi vẫn thế
Ví không tôi sẽ lìa nhân thế
Có Trẻ thơ sau mới có Người
Và tôi mong ngày tháng của đời tôi
Nhờ kính tín với Thiên nhiên buộc mãi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)